Cán bộ

Quá trình công tác

10/2017 - Nay: Nghiên cứu viên

                       Trung Tâm Hóa học Tiên tiến, Đại Học Duy Tân

12/2014-7/2017: Kiểm nghiệm viên

                          Trung tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm TP Hồ Chi Minh

9/2014-11/2014: Kiểm nghiệm viên

                          Công ty SGS Việt Nam

3/2012 - 8/2014: Kiểm nghiệm viên

                          Công ty Sắc ký Hải Đăng TP Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

2009 - 2011: Học Viên Cao Học

                    Chuyên ngành Hóa Phân Tích

                    Trường Đại Học Khoa Học Huế

2005 - 2009: Sinh viên

                    Chuyên ngành Cử nhân hóa học

                    Trường Đại Học Khoa Học Huế

2002-2005: Học sinh Pháp Tăng Cường

                   Trường THPT Quốc Học Huế

Đề tài, dự án khoa học

1. 2015

Tên đề tài: Định lượng Aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong thực phẩm chức năng bằng kỹ thuật LCMSMS.

Vai trò: Chủ nhiệm đề tài

Tài Trợ: Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm TP Hồ Chí Minh

2. 2016

Tên đề tài: Định lượng notoginsenoside R1, ginsenoside Rg1, ginsenoside Rb1, ginsenoside Re, ginsenoside

Rd trong thực phẩm chức năng bằng kỹ thuật LCMSMS.

Vai trò: Chủ nhiệm đề tài

Tài Trợ: Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm TP Hồ Chí Minh