Cán bộ

Quá trình công tác

- 2/2014 – 6/2015 : Giảng viên bộ môn Hóa Dược tại trường Cao đẳng Đại Việt (chi nhánh Đà Nẵng). (Công việc cụ thể: giảng dạy môn Hóa Dược 1, Hóa Dược 2 và Hóa Dược 3).

- 7/2015 – 7/2017: trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển tại Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Vành Đại Xanh. (Công việc cụ thể: nghiên cứu các sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm cũ, chuyên về mỹ phẩm thiên nhiên).