Cán bộ

Quá trình công tác

2018-Nay       Nghiên Cứu & Giảng Dạy, ĐH Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

2012-2017     Trợ Giảng, ĐH Houston, Texas, Hoa Kỳ

 

Quá trình đào tạo

2017   Tiến Sĩ, ĐH Houston, Texas, Hoa Kỳ

2011   Thạc Sĩ Khoa Học, ĐH Helsinki, Phần Lan & ĐH Leipzig, CHLB Đức

2008   Cử Nhân, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Tp. HCM, Việt Nam

Công trình nghiên cứu

Uteuliyev, M. M., Nguyen, T. T. & Coltart, D. M. Diastereoselective addition of Grignard reagents to α-epoxy N-sulfonyl hydrazones. Nat. Chem. 7, 1024–1027 (2015).

Đề tài, dự án khoa học

Đề Tài Tiến Sĩ  “α-Alkylation of Cyclic Ketones via β-alkoxyazoalkenes and β-hydroxyazoalkenes      Người Hướng Dẫn: Prof. D. M. Coltart

Đề Tài Thạc Sĩ “Preparation of Precursors for A β-5 Lignin Model Dimer”                        Người Hướng Dẫn: Prof. A. J. Sipilä

Đề Tài Cử Nhân Two New Friedocycloartanes from The Bark of Garcinia Lanessanii”        Người Hướng Dẫn: Prof. H. D. L. Nguyen

 

Các giải thưởng

2013-2014         Chemical Biology Interdisciplinary Program Fellowship at University of Houston           

2009-2011         Erasmus Mundus Scholarship – ASC program                                       

2007-2008         Lawrence S. Ting Scholarship                                                                                    

2006-2007         Sumitomo Scholarship