Staff

Home / People /
Work experience

10/2017 - Present: Researcher

                       Center of Advanced Chemistry, Duy Tan University

12/2014-7/2017: Testing staff

                          HoChiMinh City Center for Quality Control of Food, Drug, and Cosmetics

9/2014-11/2014: Testing staff

                          SGS Vietnam Ltd., HoChiMinh City

3/2012 - 8/2014: Testing staff

                         EUROFINS - SAC KY HAI DANG, HoChiMinh City

Education

2009 - 2011: Master

                    Analytical Chemistry

                    Hue University of Sciences

2005 - 2009: Bachelor

                    Chemistry

                    Hue University of Sciences

 

Projects

1. 2015

Tên đề tài: Định lượng Aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong thực phẩm chức năng bằng kỹ thuật LCMSMS.

Vai trò: Chủ nhiệm đề tài

Tài Trợ: Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm TP Hồ Chí Minh

2. 2016

Tên đề tài: Định lượng notoginsenoside R1, ginsenoside Rg1, ginsenoside Rb1, ginsenoside Re, ginsenoside

Rd trong thực phẩm chức năng bằng kỹ thuật LCMSMS.

Vai trò: Chủ nhiệm đề tài

Tài Trợ: Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm TP Hồ Chí Minh