National Journals

Home / Publications / National Journals

Year

Group Publications

Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu

Dang Van Son, Dang Anh Trang, Hoang Thi Van, Nguyen Thanh Trung (2013) Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(9):44-50

Read more

Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong sinh tổng hợp chất trao đổi thức cấp ở xạ khuẩn

Nguyễn Huy Thuần, Lê Thành Đô, Nguyễn Trường Khoa, Vũ Thị Thu Hằng (2015). Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong sinh tổng hợp chất trao đổi thức cấp ở xạ khuẩn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13)28-39

Read more

Nghiên cứu mức độ kháng hóa chất của nhóm loài Anophelesmaculatus ở một số địa phương thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên bằng kỹ thuật điện di enzyme

Hồ Viết Hiếu, Nguyễn Thị Duyên (2015) Nghiên cứu mức độ kháng hóa chất của nhóm loài Anophelesmaculatus ở một số địa phương thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên bằng kỹ thuật điện di enzyme. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13):137-145

Read more

Molecular Epidemiology of Hepatitis Delta Virus

Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Huy Thuần, Bùi Tiến Sỹ (2015) Molecular Epidemiology of Hepatitis Delta Virus. J Sci Technol, Duy Tan University. 4(13) 135-142

Read more

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh tổng hợp một số hợp chất flavonoid glycosides có hoạt tính y dược học

Nguyễn Huy Thuần (2014) Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh tổng hợp một số hợp chất flavonoid glycosides có hoạt tính y dược học. Hội nghị khoa học – Công nghệ toàn quốc các trường Y-Dược lần thứ 17, Học viện Quân Y, Hà Nội, 573-578

Read more

Tăng sinh các chất trao đổi thứ cấp có hoạt tính sinh học từ xạ khuẩn (actinomycetes) bằng các phương pháp công nghệ sinh học tiên tiến

Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn Minh Hùng (2014) Tăng sinh các chất trao đổi thứ cấp có hoạt tính sinh học từ xạ khuẩn (actinomycetes) bằng các phương pháp công nghệ sinh học tiên tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 2(11):74-85

Read more

Xác định vai trò và cơ chế điều hòa biểu hiện gen mã hóa protein BLi03719 trong Bacillus licheniformis DSM13

Nguyễn Thành Trung (2013) Xác định vai trò và cơ chế điều hòa biểu hiện gen mã hóa protein BLi03719 trong Bacillus licheniformis DSM13. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội, quyển 1, trang 261-265

Read more

Generation and characterization of gemcitabine (gem)-resistant pancreatic cancer miapaca-2 cells

Duong Hong Quan, Insoo Bae, Yeon-Sun Seong, Dinh Duy Khang, Dong Van Quyen, (2013) Generation and characterization of gemcitabine (gem)-resistant pancreatic cancer miapaca-2 cells. Vietnamese J Biotechnololy. 11(2): 211-217

Read more

Metagenomics: A powerful tool for the study of uncultured microbes

Nguyen Minh Hung (2013) Metagenomics: A powerful tool for the study of uncultured microbes. J Sci Technol, Duy Tan university. 1(6):43-52.

Read more

Regulation of shoot apical meristem and leaf primordia by transcription factors in Arabidopsis thaliana

Nguyen Minh Hung (2013) Regulation of shoot apical meristem and leaf primordia by transcription factors in Arabidopsis thaliana. J Sci Technol, Duy Tan University. 4(9)30-39

Read more

Next Generation Sequenceing - Techonology, Application and Prospect

Nguyễn Minh Hùng (2012) Next Generation Sequenceing - Techonology, Application and Prospect. J Sci Tech, Duy Tan University. 4(5):24-34

Read more