Đề tài Nafosted

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của sắt với các pha cấu trúc khác nhau dưới áp suất cao


Tên đề tài: Nghiên cứu tính chất nhiệt động của sắt với các pha cấu trúc khác nhau dưới áp suất cao

Mã số: 103.01-2014.12

Thời gian thực hiện: 06/2015 - 06/2017

Đơn vị tài trợ: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hồ Khắc Hiếu

Đơn vị chủ trì: Đại học Duy Tân

Đã nghiệm thu: Đạt

 

Các tin khác