Công bố khoa học

Trang chủ / Công bố khoa học

Năm công bố

Antioxidative Activity of Platinum Nanocolloid and Its Protective Effect Against Chemical-Induced Hepatic Cellular Damage

Choi, Mi-Ran; Do, Le Thanh; Chung, Yong-Hoon; Yoo, Hoon; Yu, Rina (2015) Antioxidative Activity of Platinum Nanocolloid and Its Protective Effect Against Chemical-Induced Hepatic Cellular Damage, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15(8):5571-5576.

Đọc thêm

Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kích thích cây trồng chịu mặn

Võ Thị Phúc Diễm, Nguyễn Thị Chi Phương, Lưu Thị Huyền Trang, Nguyễn Thành Trung (2015) Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kích thích cây trồng chịu mặn. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Duy Tân. 1(14): 1-9

Đọc thêm

Acylated flavonoid glycosides from Barringtonia racemosa

Đọc thêm

Different Cellular Effects of Platinum Nanoparticles on RAW 264.7 Cells

Đọc thêm

Thực trạng ung thư ở Việt Nam: sự tương quan với các nước Đông Nam Á

Đọc thêm

An auto-inducible phosphate-controlled expression system of Bacillus licheniformis

Đọc thêm

Characterization of (2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-Trien-1-Ol with Antioxidant and Antimicrobial Potentials from Euclea crispa (Thunb.) Leaves

Đọc thêm

High frequency of microsatellite instability and its substantial co-existence with KRAS and BRAF mutations in Vietnamese colorectal cancer patients

Đọc thêm

Parmosidone K, a new meta-depsidone from the lichen Parmotrema tsavoense

Đọc thêm

Dual COX and 5-LOX inhibition by clerodane diterpenes from seeds of Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

Đọc thêm

Assessing potential inhibitors of SARS-CoV-2 main protease from available drugs using free energy perturbation simulations

Đọc thêm

HPTLC Analysis, Antioxidant and Antidiabetic activities of Ethanol Extract of Moss Fissidens grandiflora

Đọc thêm

Manglicolous lichen Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale: Isolation, characterization and biological evaluation

Đọc thêm

Sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong định danh loài bọ xít hút máu ở miền Trung Việt Nam

Đọc thêm

Assessing Salinity Tolerance in Rice Mutants by Phenotypic Evaluation Alongside Simple Sequence Repeat Analysis

Đọc thêm