Công bố khoa học

Trang chủ / Công bố khoa học

Năm công bố

"Major Resistant Mechanism to Insecticides of Aedes Aegypti Mosquito: a Vector of Dengue and Zika Virus in Vietnam."

Đọc thêm

Parasite Infection, Carcinogenesis and Human Malignancy

Đọc thêm

"Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 (TREM-1) and cytokine gene variants in complicated and uncomplicated malaria"

Đọc thêm

"Labrets in Africa and Amazonia: Medical implications and cultural determinants"

Đọc thêm

"High density culture in human embryonic stem cells results in DNA damage and genome instability"

Đọc thêm

"Preparation of Pluronic Grafted Dendritic α,Ɛ-poly(L-lysine)s and Characterization as a Delivery Adjuvant of Antisense Oligonucleotide."

Đọc thêm

"A Phosphate Starvation-Inducible Ribonuclease of Bacillus licheniformis"

Đọc thêm

"Methylation of flavonoids: chemical structures, bioactivities, progress and perspectives for biotechnological production"

Đọc thêm

"Screening of Strong 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Deaminase Producing Bacteria for Improving the Salinity Tolerance of Cowpea"

Đọc thêm

"Tumor suppressive p53 signaling empowers metastatic inhibitor KLF17-dependent transcription to overcome tumorigenesis in non-small cell lung cancer21351, 2015."

Đọc thêm

Advances in biochemistry and microbial production of squalene and its derivatives

Đọc thêm

Metabolic engineering of E. coli for the production of isoflavonoid -7-O-methoxides and their biological activities. Biotechnology and Applied Biochemistry

Đọc thêm

Mức độ kháng hóa chất diệt côn trùng nhóm pyrethroides của nhóm loài muỗi Anopheles maculatus

Trong nghiên cứu này, chúng tôi báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu về mức độ nhạy cảm của nhóm loài muỗi An. maculatus với nhóm hóa chất diệt côn trùng pyrethroides là α-cypermethrine và λ-cyhalothrin ở bốn địa phương thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nhóm loài muỗi này đã kháng hoặc tăng tính chịu đựng với hai loại hóa chất này dựa trên các phân tích về thử sinh học theo công thức của WHO hoặc bằng phương pháp điện di và nhuộm màu isozyme esterase.

Đọc thêm

Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu

Dang Van Son, Dang Anh Trang, Hoang Thi Van, Nguyen Thanh Trung (2013) Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(9):44-50

Đọc thêm

Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu

Dang Van Son, Dang Anh Trang, Hoang Thi Van, Nguyen Thanh Trung (2013) Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(9):44-50

Đọc thêm