Công bố khoa học

Trang chủ / Công bố khoa học

Năm công bố

Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong sinh tổng hợp chất trao đổi thức cấp ở xạ khuẩn

Nguyễn Huy Thuần, Lê Thành Đô, Nguyễn Trường Khoa, Vũ Thị Thu Hằng (2015). Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong sinh tổng hợp chất trao đổi thức cấp ở xạ khuẩn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13)28-39

Đọc thêm

Nghiên cứu mức độ kháng hóa chất của nhóm loài Anophelesmaculatus ở một số địa phương thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên bằng kỹ thuật điện di enzyme

Hồ Viết Hiếu, Nguyễn Thị Duyên (2015) Nghiên cứu mức độ kháng hóa chất của nhóm loài Anophelesmaculatus ở một số địa phương thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên bằng kỹ thuật điện di enzyme. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13)

Đọc thêm

Dịch tễ học phân tử của virus viêm gan D

Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Huy Thuần, Bùi Tiến Sỹ (2015) Dịch tễ học phân tử của virus viêm gan D. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13) 135-142

Đọc thêm

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh tổng hợp một số hợp chất flavonoid glycosides có hoạt tính y dược học

Nguyễn Huy Thuần (2014) Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh tổng hợp một số hợp chất flavonoid glycosides có hoạt tính y dược học. Hội nghị khoa học – Công nghệ toàn quốc các trường Y-Dược lần thứ 17, Học viện Quân Y, Hà Nội, 573-578

Đọc thêm

Tăng sinh các chất trao đổi thứ cấp có hoạt tính sinh học từ xạ khuẩn (actinomycetes) bằng các phương pháp công nghệ sinh học tiên tiến

Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn Minh Hùng (2014) Tăng sinh các chất trao đổi thứ cấp có hoạt tính sinh học từ xạ khuẩn (actinomycetes) bằng các phương pháp công nghệ sinh học tiên tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 2(11):74-85

Đọc thêm

Xác định vai trò và cơ chế điều hòa biểu hiện gen mã hóa protein BLi03719 trong Bacillus licheniformis DSM13

Nguyễn Thành Trung (2013) Xác định vai trò và cơ chế điều hòa biểu hiện gen mã hóa protein BLi03719 trong Bacillus licheniformis DSM13. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội, quyển 1, trang 261-265

Đọc thêm

Generation and characterization of gemcitabine (gem)-resistant pancreatic cancer miapaca-2 cells

Duong Hong Quan, Insoo Bae, Yeon-Sun Seong, Dinh Duy Khang, Dong Van Quyen, (2013) Generation and characterization of gemcitabine (gem)-resistant pancreatic cancer miapaca-2 cells. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 11(2): 211-217

Đọc thêm

Metagenomics: Một công cụ hiệu quả để nghiên cứu hệ vi sinh vật không qua nuôi cấy

Nguyễn Minh Hùng và Nguyễn Thành Trung (2013) Metagenomics: Một công cụ hiệu quả để nghiên cứu hệ vi sinh vật không qua nuôi cấy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân. 6:32-42

Đọc thêm

Regulation of shoot apical meristem and leaf primordia by transcription factors in Arabidopsis thaliana

Nguyen Minh Hung (2013) Regulation of shoot apical meristem and leaf primordia by transcription factors in Arabidopsis thaliana. J Sci Technol, Duy Tan University. 4(9)30-39.

Đọc thêm

Giải trình tự thế hệ mới – Công nghệ, ứng dụng và triển vọng

Nguyễn Minh Hùng (2012) Giải trình tự thế hệ mới – Công nghệ, ứng dụng và triển vọng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân 4(5):24-34.

Đọc thêm

Combination of dasatinib and gemcitabine reduces the ALDH1A1 expression and the proliferation of gemcitabine-resistant pancreatic cancer MIA PaCa-2 cells

Hong-Quan Duong, Yong Weon Yi, Hyo Jin Kang, Young-Joo Jang, Insoo Bae, Sahng-June Kwak and Yeon-Sun Seong (2014) Combination of dasatinib and gemcitabine reduces the ALDH1A1 expression and the proliferation of gemcitabine-resistant pancreatic cancer MIA PaCa-2 cells. International Journal of Oncology. 44: 2132-2138.

Đọc thêm

Recent Advances in Biochemistry and Biological Synthesis of Avermectins and their derivatives

Nguyen Huy Thuan, Ramesh Prasad Pandey, Jae Kyung Sohng (2014) Recent Advances in Biochemistry and Biological Synthesis of Avermectins and their derivatives. Applied Microbiology and Biotechnology. DOI 10.1007/s00253-014-5926-x” (IF = 4.138).

Đọc thêm

Identification of a natural inter-genotypic recombinant of hepatitis Delta virus genotypes 1 and 2 in Vietnamese HBsAg-positive patients

Bui Tien Sy*, Hung M. Nguyen*, Nguyen Linh Toan, Le Huu Song, Christian Wolboldt, Vu Quoc Binh, Peter G. Kremsner, Thirumalaisamy P. Velavan, C.-Thomas Bock (2013) Identification of a natural inter-genotypic recombinant of hepatitis Delta virus genotypes 1 and 2 in Vietnamese HBsAg-positive patients. J Viral Hep. doi:10.1111/jvh.12228. (*first author). (IF = 3,251; ranking = 12/34

Đọc thêm

High prevalence and significance of hepatitis D virus infection among treatment-naïve HBsAg-positive patients in Northern Vietnam

Bui Tien Sy, Boris A. Ratsch, Nguyen Linh Toan, Le Huu Song,Christian Wollboldt,Agnes Bryniok,Hung M. Nguyen et al., (2013) High prevalence and significance of hepatitis D virus infection among treatment-naïve HBsAg-positive patients in Northern Vietnam. PLoS ONE 8(10): e78094. doi:10.1371/journal.pone.0078094. (IF = 4,244, ranking 7/56).

Đọc thêm

Aldehyde dehydrogenase 1A1 confers intrinsic and acquired resistance to gemcitabine in human pancreatic adenocarcinoma MIA PaCa-2 cells.

Hong-Quan Duong, Jae Seok Hwang, HeeJeong Kim,Hyo Jin Kang, Yeon-Sun Seong and InsooBae (2012) Aldehyde dehydrogenase 1A1 confers intrinsic and acquired resistance to gemcitabine in human pancreatic adenocarcinoma MIA PaCa-2 cells. International Journal of Oncology, 41:855.

Đọc thêm