Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kích thích cây trồng chịu mặn

Tóm tắt:

Đề tài được thực hiện nhằm tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ có khả năng kích thích sinh trưởng đồng thời tăng cường khả năng chịu mặn của cây ngô trên các vùng đất nhiễm mặn. Kết quả đã tuyển chọn được 2 chủng vi khuẩn ST1, ST2 thuộc loài Enterobacter cloacae và 1 chủng vi khuẩn ST3 thuộc loài Pseudomonas syringae. Cả 3 chủng vi khuẩn đều có khả năng chịu mặn ở nồng độ muối cao từ 8-10% và khả năng sinh tổng hợp hormone sinh trưởng thực vật IAA. Ngoài ra, các chủng vi khuẩn này cũng có khả năng sinh enzyme ACC-deaminase giúp tăng tính chịu mặn của cây trồng. Thử nghiệm cho thấy, chủng ST3 giúp cây ngô sinh trưởng tốt ở đất nhiễm mặn 1.5%.

Các tin khác