Đề tài Nafosted

Xác định chức năng và cơ chế điều hòa của một số gen biểu hiện ở vi khuẩn Bacillus licheniformis trong điều kiện đói phosphate, nhằm ứng dụng trong việc xây dựng hệ biểu hiện điều hòa bằng dinh dưỡng

Tên đề tài: Xác định chức năng và cơ chế điều hòa của một số gen biểu hiện ở vi khuẩn Bacillus licheniformis trong điều kiện đói phosphate, nhằm ứng dụng trong việc xây dựng hệ biểu hiện điều hòa bằng dinh dưỡng


Mã số: 106.16-2012.23

Thời gian thực hiện: 03/2013-03/2016

Đơn vị tài trợ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thành Trung

Cơ quan chủ trì: Đại học Duy Tân

Các tin khác