Quá trình công tác

3/2015-nay: Cán bộ nghiên cứu kiêm giảng viên, Trung tâm sinh học phân tử, Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

 

Quá trình đào tạo

2011-2015: Nghiên cứu sinh ngành Y-Sinh học, Phòng thí nghiệm Tế bào gốc, Khoa Y-Dược, Trường Đại học Tự do (VUB), Vương quốc Bỉ.

Luận án TS: “Genetic instability in human embryonic stem cells: Microsatellite instability and key driver genes of recurrent chromosomal abnormalities.” Promotor: Prof. Dr. Claudia Spits.

2011-2015: Chương trình đào tạo tiến sĩ (60 tín chỉ), Trường đào tạo tiến sĩ về Khoa học đời sống và Y học, Khoa Y-Dược, Trường Đại học Tự do (VUB), Vương quốc Bỉ.

2008-2010: Thạc sĩ ngành Sinh học phân tử (120 tín chỉ), Khoa Khoa học và Kỹ thuật sinh học, Trường Đại học Tự do (VUB), Vương quốc Bỉ

Luận văn ThS: “Characterization of the molecular causes and selective advantages of chromosome abnormalities in human embryonic stem cells.” Promotor: Prof. MD. Karen Sermon, supervisor: Prof. Dr. Claudia Spits.

2002-2006: Cử nhân ngành Công nghệ sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội.

Công trình nghiên cứu

I. Các bài báo khoa học đã công bố

Các bài báo khoa học trên tạp chí ISI:

[10] C. Markouli, E. Couvreu De Deckersberg, M. Regin, H.T. Nguyen, F. Zambelli, A. Keller, D. Dziedzicka, J. De Kock, L. Tilleman, F. Van Nieuwerburgh, K. Sermon, M. Geens, C. Spits. Gain of 20q11.21 in human pluripotent stem cells impairs TGFβ-dependent neuro-ectodermal commitment. Stem cell reports (2019). SCI, Q1, IF=6.537.

[9] Adam F. Johnson, Ha T. Nguyen, Reiner A. Causes and Effects of Haploinsufficiency. Biological reviews (2019) SCI, Q1, IF=11.7.

[8] Ha Thi Nguyen, Kurt Jacobs, Claudia Spits. Human pluripotent stem cells in regenerative medicine: where do we stand? Reproduction (2018) 156 R143–R153, SCI, Q1, 5-year IF=3.450.

[7] Ha Thi Nguyen, Hong-Quan Duong (2018) The molecular characteristics of colorectal cancer: Implications for diagnosis and therapy. Oncology Letters 16: 9-18, 2018. SCIE, Q3, IF2017=1.664.

[6] Kurt Jacobs, Filippo Zambelli, Afroditi Mertzanidou, Ilse Smolders, Mieke Geens, Ha Thi Nguyen, Lise Barbe, Karen Sermon, Claudia Spits (2016) High density culture in human embryonic stem cells results in DNA damage and genome instability. Stem cell reports. SCI (IF2016=7.338 Category and rank: Cell Biology: 18/256, Q1).

[5] Ha Thi Nguyen, Christina Markouli, Mieke Geens, Lise Barbé, Karen Sermon, Claudia Spits (2014) Human embryonic stem cells show low-grade microsatellite instability, 10(20): 981-989, Molecular Human Reproduction, 5-year IF: 4.009. Category and rank: developmental biology, rank 7/41, Q1 or reproductive biology, rank 3/28, Q1.

[4] Ha Thi Nguyen, Mieke Geens, Afroditi Mertzanidou, Kurt Jacobs, Carlo Heirman, Karine Breckpot, Claudia Spits (2013) Gain of 20q11.21 in human embryonic stem cells improves cell-survival by increased expression of Bcl-xL, 2(20): 168-177, Molecular Human Reproduction, 5-year IF: 4.009. Category and rank: developmental biology, rank 7/41, Q1 or reproductive biology, rank 3/28, Q1.

[3] Kurt Jacobs, Afroditi Mertzanidou, Mieke Geens, Ha Thi Nguyen, Catherine Staessen, Claudia Spits (2014) Non-clonal chromosomal mosaicism in human somatic and embryonic stem cell populations, 5: 4227, Nature Communications. IF: 10.742. Category and rank: multidisciplinary sciences, rank: 3/55, Q1.

[2] Ha Thi Nguyen, Mieke Geens, Claudia Spits (2013) Genetic and epigenetic instability in human pluripotent stem cells, 2(19): 187 - 205, Human Reproduction Update, 5-year Impact factor: 9.512. Category and rank: obstetrics & gynecology, rank 1/78, Q1, or reproductive biology, rank 1/28, Q1.

[1] Afroditi Mertzanidou, Claudia Spits, Ha Thi Nguyen, Hilde Van De Velde, Karen Sermon (2013) Evolution of aneuploidy up to Day 4 of human preimplantation development, 6(28): 1716-1724, Human Reproduction, 5-year IF: 4.596. Category and rank: obstetrics & gynecology, rank 3/78 or reproductive biology, rank 2/28, Q1.

 

Các bài báo khoa học trên tạp chí trong nước:

[7] Nguyễn Thị Hà và Lê Thành Đô. Thực trạng ung thư ở Việt Nam: sự tương quan với các nước Đông Nam Á.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân 01(32)(2019) 03-09.

[6] Lê Thành Đô, Phạm Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Hà (2018) Dendrimer PAMAM và ứng dụng trong đưa dẫn axit nucleic. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân, 05(30): 64-71.

[5] Nguyễn Thị Hà và Lê Thành Đô (2017) Tổng quan về ung thư đại trực tràng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân, 5(24): 91-96.

[4] Lê Thành Đô và Nguyễn Thị Hà (2017) Tổng quan về thuốc có bản chất oligonucleotide: các khái niệm cơ bản và cơ chế hoạt động. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân, 5(24): 83-90.

[3] Nguyễn Thị Hà (2017) Các phương pháp phát triển các dòng tế bào gốc vạn năng cảm ứng ở người. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân 2(21): 89-96.

[2] Nguyễn Thị Hà (2016) Cơ chế phát sinh và ưu thế chọn lọc của các bất ổn định di truyền ở tế bào gốc vạn năng ở người. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân 1(18): 17-25.

[1] Nguyễn Thị Hà (2015) Tiềm năng và thách thức của việc ứng dụng tế bào gốc vạn năng trong y học thay thế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân 3(16): 15-23.

 

II. Hội thảo khoa học đã tham gia

First author:

[1] 12th Annual meeting of the International Society for Stem Cell Research (ISSCR). 18/06/2014-21/06/2014, Vancouver (Canada). Poster presentation: “ Human embryonic stem cells show low grade microsatellite instability” Ha Thi Nguyen, Christina Markouli, Mieke Geens, Lise Barbé, Karen D. Sermon, Claudia Spits.

[2] 11th Annual meeting of the International Society for Stem Cell Research (ISSCR). 12/06/2013-15/06/2013, Boston MA (USA). Poster presentation: “BCL2L1 is the key driver of 20q11.21 gains in human embryonic stem cells” Ha Thi Nguyen, Mieke Geens, Afroditi Mertzanidou, Kurt Jacobs, Karen Sermon, Claudia Spits.

[3] 12th Annual meeting of the Belgian Society for Human Genetics (BeSHG), 02/03/2012, Liège (Belgium). Poster presentation: “Unraveling the selective advantage of the 20q11.21 amplification in human embryonic stem cells” Ha Thi Nguyen, Claudia Spits, Mieke Geens, Kurt Jacobs, Afroditi Mertzanidou, Karen Sermon.

[4] Voorjaarsvergadering VFS Vereniging voor Fertiliteitsstudie. 25/05/2012, Brussels (Belgium) Oral presentation: “Unraveling the selective advantage of the 20q11.21 amplification in human embryonic stem cells” Ha Thi Nguyen, Mieke Geens, Afroditi Mertzanidou, Kurt Jacobs, Karen Sermon, Claudia Spits.

Co-author:

[5] 13th  Annual meeting of the International Society for Stem Cell Research (ISSCR), 24-27/06/2015, Stockholm (Sweden). Poster presentation: “MSH2 knock down triggers trinucleotide instability in myotonic dystrophy type I human embryonic stem cells” Lise Barbé, Ha Nguyen, Pierre Hilven, Claudia Spits, Karen Sermon.

[6] 12th Annual meeting of the International Society for Stem Cell Research (ISSCR). 18/06/2014-21/06/2014, Vancouver (Canada). Poster presentation: “Differentiation capacity of chromosomally abnormal human embryonic stem cells”Christina Markouli, Mieke Geens, Ha Thi Nguyen, Dominika Dziedzicka, Karen Sermon, Claudia Spits.

[7] 1st Annual meeting of the Belgian Society of Stem Cell Research (BeSSCR). 12/09/2014, Gent (Belgium). Poster presentation: “Differentiation capacity of chromosomally abnormal human embryonic stem cells”Christina Markouli, Mieke Geens, Ha Thi Nguyen, Dominika Dziedzicka, Karen Sermon, Claudia Spits.

[8] Voorjaarsvergadering VFS Vereniging voor Fertiliteitsstudie. 25/05/2012, Brussels (Belgium). Oral presentation: “Starvation and overcrowding: culture conditions and DNA damage in embryonic stem cells” Jacobs K, Nguyen T.H, Geens M, Smolders IJ, Sermon K, Spits C.

[9] 10th Annual meeting of the International Society for Stem Cell Research (ISSCR), 13/06/2012-16/06/2012, Yokohama (Japan). Poster presentation: “Starvation and overcrowding: culture density and DNA damage in human embryonic stem cells” Jacobs Kurt, Spits Claudia, Geens Mieke, Smolders Ilse, Nguyen T. Ha, Sermon Karen.

[10] 12th Annual meeting of the Belgian Society for Human Genetics (BeSHG), 02/03/2012, Liège (Belgium). Poster presentation: “Starvation and overcrowding: culture density and DNA damage in human embryonic stem cells” Jacobs Kurt, Spits Claudia, Geens Mieke, Smolders Ilse, Nguyen T. Ha, Sermon Karen.

Attendence:

[11] The 3rd congress of blood transfusion and hematology in southern region and celebration of 20 years of stem cell transplantation, 21,22/08/2015, Danang (Vietnam).

[12] National Biotechnology Conference – Bio Danang 2015, 6,7/07/2015, Danang (Vietnam).

[13] 1st TRANSMED-VN conference "IMMUNOTHERAPY AND STEM CELL THERAPY FOR CURRENT AND FUTURE MEDICINE", 19/8/2016, HCMC.

[14] Conference: “NGS target capture solutions 2017” 6/6/2017, Viet-Anh institute, Hai Chau, Da Nang.

[15] Workshop “Advances molecular diagnostics of human infectious diseases” 22-23/08/2016, Duy Tan University.

Đề tài, dự án khoa học

[1] Genetic instability in human embryonic stem cells - PhD project - 03/2011-01/2015.

[2] Chủ nhiệm đề tài Nafosted: “Bản chất di truyền phân tử của ung thư đại trực tràng ở một số cộng đồng người Việt Nam; cơ chế phân tử của đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể 18q ở ung thư đại trực tràng và vai trò của nó trong tiên lượng và dự báo”. Mã số: 106-YS.01-2015.12.

[3] Thành viên NCCC đề tài Nafosted: “Nghiên cứu tổng hợp keo dán sinh học có khả năng kháng khuẩn từ tinh bột và chitosan trong hệ nước”. Mã số: 106-NN.02-2015.13.

[4] Thành viên NCCC đề tài Nafosted: “Nghiên cứu tổng hợp hệ dẫn thuốc oligonucleotide sử dụng trong điều trị ung thư”. Mã số: 108-YS.05-2018.19

[5] Thành viên NCCC đề tài Nghị định thư Việt - Ý: "Nghiên cứu một số enzyme polysaccharide monooxygenase và các enzyme liên quan trong quá trình gây bệnh của nấm Magnaporthe oryzae và một số ứng dụng".

Hướng dẫn Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh

I. Hướng dẫn Thạc sỹ:

[1] Jazyzon Bitacura. Culture dynamics of mutant human embryonic stem cells. Master of science, 2013-2014. Supervisor.

[2] Vazquez Jessica. Microsatellite instability in human embryonic stem cells. Master of science, 2012-2013. Supervisor.

 

II. Hướng dẫn nghiên cứu sinh:

[1] Huỳnh Chí Thiện. Bản chất phân tử của ung thư đại trực tràng ở người Việt Nam và thử nghiệm ứng dụng phage display xây dựng phương pháp chẩn đoán. Nghiên cứu sinh, 2018-2021. Hướng dẫn 1.

Các giải thưởng

[1] FWO travel grant for paticipation in the international congress - ISSCR 12th in Vancouver, Canada. Issuer: Research Foundation Flander (FWO)

[2] DLSM travel grant for paticipation in the international congress - ISSCR 12th in Vancouver, Canada. Issuer: Doctoral school of Life Science and Medicine, VUB