Giới thiệu

Trang chủ / Giới thiệu / Mục tiêu, Chức năng, Nhiệm vụ

Mục tiêu, Chức năng, Nhiệm vụ

Mục tiêu

  1. Tạo ra các công trình có tính mới, tính sáng tạo, tiếp cận hoặc đạt trình độ quốc tế, được công bố trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học và công nghệ uy tín trên thế giới.
  2. Tạo ra các sáng chế, sản phẩm khoa học và công nghệ được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, có khả năng thương mại hóa, góp phần nâng cao năng lực, trình độ khoa học, công nghệ và chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.
  3. Hình thành được các tập thể cán bộ khoa học và công nghệ mạnh, đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt ra ở trình độ quốc gia và quốc tế.

 Chức năng - Nhiệm vụ

  1. Tổ chức triển khai các nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính nền tảng, tính chiến lược trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và các tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại ở trong nước và trên thế giới.
  2. Tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao. Tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
  3. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, cụ thể là (i) triển khai nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng; (ii) tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao.
  4. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; chuyển giao và tư vấn chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước, hợp tác cùng các đối tác khác để chuyển giao hay tư vấn chuyển giao công nghệ ra nước ngoài.