Công bố khoa học

Trang chủ / Công bố khoa học

Năm công bố

Nhóm ngành

Antioxidative Activity of Platinum Nanocolloid and Its Protective Effect Against Chemical-Induced Hepatic Cellular Damage

Choi, Mi-Ran; Do, Le Thanh; Chung, Yong-Hoon; Yoo, Hoon; Yu, Rina (2015) Antioxidative Activity of Platinum Nanocolloid and Its Protective Effect Against Chemical-Induced Hepatic Cellular Damage, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15(8):5571-5576.

Đọc thêm

Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kích thích cây trồng chịu mặn

Võ Thị Phúc Diễm, Nguyễn Thị Chi Phương, Lưu Thị Huyền Trang, Nguyễn Thành Trung (2015) Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kích thích cây trồng chịu mặn. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Duy Tân. 1(14): 1-9

Đọc thêm

Các microRNA huyết thanh là dấu ấn sinh học không xâm lấn tiềm năng cho ung thư gan

Đọc thêm

Cultivation of Caenorhabditis elegans on new cheap monoxenic media without peptone

Đọc thêm

Moss Octoblepharum albidum Hedw.: Isolation, characterization, in vitro and in vivo antidiabetic activities

Đọc thêm

Retrieving high-quality genomic DNA from formalin-fixed paraffin-embedded tissues for multiple molecular analyses

Đọc thêm

MiR-21 in the Cancers of the Digestive System and Its Potential Role as a Diagnostic, Predictive, and Therapeutic Biomarker

Đọc thêm

In vitro antimycobacterial studies of flavonols from Bauhinia vahlii Wight and Arn

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2021

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2020

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2019

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2018

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2017

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2016

Đọc thêm

Acylated flavonoid glycosides from Barringtonia racemosa

Đọc thêm