Công bố khoa học

Trang chủ / Công bố khoa học

Năm công bố

Nhóm ngành

Antioxidative Activity of Platinum Nanocolloid and Its Protective Effect Against Chemical-Induced Hepatic Cellular Damage

Choi, Mi-Ran; Do, Le Thanh; Chung, Yong-Hoon; Yoo, Hoon; Yu, Rina (2015) Antioxidative Activity of Platinum Nanocolloid and Its Protective Effect Against Chemical-Induced Hepatic Cellular Damage, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15(8):5571-5576.

Đọc thêm

Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kích thích cây trồng chịu mặn

Võ Thị Phúc Diễm, Nguyễn Thị Chi Phương, Lưu Thị Huyền Trang, Nguyễn Thành Trung (2015) Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kích thích cây trồng chịu mặn. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Duy Tân. 1(14): 1-9

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2021

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2020

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2019

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2018

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2017

Đọc thêm

Các công bố ISI Năm 2016

Đọc thêm

Acylated flavonoid glycosides from Barringtonia racemosa

Đọc thêm

Different Cellular Effects of Platinum Nanoparticles on RAW 264.7 Cells

Đọc thêm

Superconductivity in Ce-based heavy-fermion systems under high pressure

Đọc thêm

Non-Abelian extension of the aether term and the Gribov problem

Đọc thêm

Quantum Chemical Calculations of Carbon Nanoscroll Energy Rolled from Zigzag Graphene Nanoribbon

Đọc thêm

Kinklike structures in an arcsin real scalar dynamics

Đọc thêm

Thực trạng ung thư ở Việt Nam: sự tương quan với các nước Đông Nam Á

Đọc thêm