Đề tài Nafosted

Đường cong nóng chảy và các cumulant phổ EXAFS của các hệ vật liệu dưới áp suất cao

Tên đề tài: Đường cong nóng chảy và các cumulant phổ EXAFS của các hệ vật liệu dưới áp suất cao

Mã số: 103.02-2012.06

Thời gian thực hiện: 02/2013 - 02/2015

Đơn vị tài trợ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Khắc Hiếu

Đơn vị chủ trì: Đại học Duy Tân

 

Các tin khác