Đề tài Nafosted

Tính chất điện tử của ống nano carbon zigzag biến dạng

Tên đề tài: Tính chất điện tử của ống nano carbon zigzag biến dạng

Mã số: 103.02-2012.14

Thời gian thực hiện: 02/2013 - 02/2015

Đơn vị tài trợ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Đơn vị chủ trì: Đại học Duy Tân

Các tin khác