Đề tài Nafosted

Ảnh hưởng của biến dạng Peierls lên tính chất truyền dẫn của graphene nanoribbon

Tên đề tài: Ảnh hưởng của biến dạng Peierls lên tính chất truyền dẫn của graphene nanoribbon

Mã số: 103.01-2014.04 

Đơn vị tài trợ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Đơn vị chủ trì: Đại học Duy Tân

Các tin khác