Quá trình công tác
  • 2010 -  2011: Postdoc, Khoa Vật lý – Trường Đại học Trung tâm Bắc Carolina, bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ.
  • 2011 -  2012: Giảng viên, Trường Đại học Sài Gòn.
  • 2012 đến nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Trường Đại học Duy Tân
Quá trình đào tạo
  • 1997 - 2001: Trường Đại học Sư phạm Huế (cử nhân)
  • 2006 - 2009: Trường Đại học Quốc gia Belarus, Minsk, Belarus (tiến sỹ)
Công trình nghiên cứu

A. ISI journal

[18] V.V. Ilyasov, Chuong V. Nguyen, I.V. Ershov, Chien D. Nguyen,  Nguyen N. HieuModulation of the band structure in bilayer zigzag graphene nanoribbons on hexagonal boron nitride using the force and electric fields, Materials Chemistry and Physics, 154 (2015) Pages 78–83.

[17] Huỳnh Vinh Phuc and Nguyen Ngoc HieuNonlinear optical absorption in graphene via two-photon absorption processOptics Communications, 344 (2015) 12–16 (SCI).

[16] Chuong V. Nguyen, Victor V IIyasov, and Hieu N. NguyenTuning the electronic properties of armchair graphene nanoribbons by strain engineering, Physica Scripta, 90 (2015), 015802 (7 pages) (SCI)

[15] Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Le Dinh, and Tran Cong Phong, Nonlinear optical absorption in parabolic quantum well via two-photon absorption process, Optics Communications, 335 (2015), 37–41 (SCI).

[14] Huynh Vinh Phuc, Tran Cong Phong, and Nguyen Ngoc HieuNonpolar Optical Phonon-Assisted Cyclotron Resonance Via Multi-photon Absorption Process in Cylindrical Quantum Wire, Integrated Ferroelectrics, 155 (Issue 1) (2014), 1-8. (SCIE)

[13] Nguyen Ngoc Hieu and Nguyen Van HieuPeierls instability in (5,5) and (9,0) carbon nanotubes: Effect of torsional strain on band gap, Phys. Status Solidi B 251 (2014) 1614–1618 (SCI).

[12] Nguyen Ngoc Hieu, Le Cong Nhan, Band structure of deformed armchair nanoribbon with bond alternation, Physica E, 60 (2014), 91–94 (SCI).

[11] Nguyen Ngoc Hieu and Le Cong NhanElectronic Band Structure of Carbon Nanotubes with Kekule Structure, Chinese Physics Letters, 30 (No. 9) (2013) 096102-096105 (SCI).

[10] Nguyen Ngoc Hieu and Nguyen Pham Quynh AnhElectronic band structure of carbon nanotubes with quinoid structure, Modern Physics Letters B 27 (iss. 25) (2013) 350179 (10 pages) (SCI).

[9]. N.A. Poklonski, S.V. Ratkevich, S.A. Vyrko, E.F. Kislyakov, O.N. Bubel', A.M. Popov, Y.E. Lozovik, Nguyen Ngoc Hieu, and Nguyen Ai Viet, Structural phase transition and band gap of uniaxially deformed (6,0)carbon nanotube, Chemical Physics Letters 545, 71-77 (2012) (SCI).

[8]. Tran Cong Phong and Nguyen Ngoc HieuEffect of bond alternation on electronic energy band structure of armchair carbon nanotubes, Modern Physics Letters B 25, 1013–1018 (2011) (SCI).

[7]. N.A. Poklonski, S.A. Vyrko, E.F. Kislyakov, N.N. Hieu, O.N. Bubel’, A.M. Popov,Yu.E. Lozovik, A.A. Knizhnik, I.V. Lebedeva, N.A. Viet, Effect of Peierls transition in armchair carbon nanotube on dynamical behaviour of encapsulated fullerene, Nanoscale Research Letters 6, 216 (2011) [10 pages] (SCIE).

[6]. Nguyen Ngoc Hieu, Nguyen Van Hanh, and Tran Cong Phong, Calculation of the field emission current from carbon nanotubes using the Bardeen transfer Hamiltonian method, Computational Materials Science 49S218–S220 (2010) (SCI).

[5]. N.APoklonskiE.F. Kislyakov, Nguyen Ngoc Hieu, S.A. Vyrko, O.N. Bubel’, Nguyen Ai Viet,Totally symmetric vibrations of armchair carbon nanotubes, Computational Materials Science 49, S231–S234 (2010) (SCI).

[4]. N.A. Poklonski, E.F. Kislyakov, S. A. Vyrko, Nguyen Ngoc Hieu, O.N. Bubel’, A.I. Siahlo, I.V. Lebedev, A.A. Knizhnik, A.M. Popov, and Yu.E. Lozovik, Magnetically operated nanorelaybased on two single-walled carbon nanotubes filled with endofullerenes Fe@C20, Journal of Nanophotonics  4, 041675 (2010) [18 pages] (SCIE).

[3]. N.A. Poklonski, E.F. Kislyakov, Nguyen Ngoc Hieu, O.N. Bubel’, S.A. Vyrko, Tran Cong Phong, Electronic energy band structure of uniaxially deformed (5,5) armchair carbon nanotube, Molecular Simulation 35, 681–684 (2009) (SCI).

[2]. N.A. Poklonski, E.F. Kislyakov, Nguyen Ngoc Hieu, O.N. Bubel’, S.A. Vyrko, A.M. Popov, and Yu.E. Lozovik, Uniaxially deformed (5,5)carbon nanotube: structural transitions, Chemical Physics Letters 464, Issues 4-6, 187–191 (2008) (SCI).

[1]. N.A. Poklonski, Nguyen Ngoc Hieu, E.F. Kislyakov, S.A. Vyrko, A.I. Siahlo, A.M. Popov, and Yu.E. Lozovik, Interwall conductance in double-walled armchair carbon nanotubes, Physics Letters A 372, Issue 35, 5706–5711 (2008) (SCI).

B. Non-ISI journal

[3] Nguyen Ngoc Hieu and Le Van Hung, Geometrical Structure of Carbon Nanotubes with Alternation Pattern, Advanced Materials Research, 811 (2013) 157-162. (Non-ISI).

[2].  N.A. Poklonski, E.F. Kislyakov, S.A. Vyrko, Nguyen N. Hieu, O.N. Bubel’, A.I. Siahlo, I.V. Lebedeva, A.A Knizhnik, A.M. Popov, Yu.E. Lozovik, A low-voltage magnetic nanorelay design, SPIE Newsroom 11/2010, DOI:10.1117/2.1201010.003091.

[1]. N.A. Poklonski, E.F. Kislyakov, Nguyen Ngoc Hieu, S. A. Vyrko, O.N. Bubel’, Magnetically operated relay based on two carbon nanotubes filled with endofullerenes Fe@C20, Vestnik of the Foundation for Fundamental Research 4, 29 (2008) [9 pages] (in Russian).

C. Kỷ yếu Hội nghị (có chọn lọc)

[2]. N.A. Poklonski, E.F. Kislyakov, O.N. Bubel’, S.A. Vyrko, Nguyen Ngoc Hieu, A.M. Popov, Y.E. Lozovik, and Nguyen Ai Viet, Fullerene C20motion in (8,8)carbon nanotube, Physics, Chemistry and Application of Nanostructures: Reviews and Short Notes to Nanomeeting-2009, 26–29 May 2009, Minsk, Belarus, Eds. V.E. Borisenko, S.V. Gaponenko, and V.S. Gurin (Singapore: World Scientific Publishing), pp.116–119 (2009) DOI: 10.1142/9789814280365_0027.

[1]. N.A. Poklonski, E.F. Kislyakov, O.N. Bubel’, S.A. Vyrko, Nguyen Ngoc Hieu, A.M. Popov, and Y.E. Lozovik, Structural phase transitions in (5,5)carbon nanotube controlled by its expansion: Calculations by molecular orbital method, Physics, Chemistry and Application of Nanostructures: Reviews and Short Notes to Nanomeeting-2007, 22–25 May 2007, Minsk, Belarus, Eds. V.E. Borisenko, S.V. Gaponenko, V.S. Gurin (Singapore: World Scientific Publishing), pp.237–240 (2007); DOI: 10.1142/9789812770950_0052.

Đề tài, dự án khoa học

[1]. Thành viên đề tài Nafosted: Tính chất dao động và sự bức xạ của điện tử từ các hệ chuẩn một chiềuNăm 2009. Mã số: 103.01.23.09.

[2]. Chủ nhiệm đề tài Nafosted: Tính chất điện tử của ống nano carbon zigzag biến dạngNăm 2012. Mã số: 103.02-2012.14 (Đang thực hiện).