Quá trình công tác

12/2012 đến nay: Cán bộ nghiên cứu - Viện nghiên cứu và phát triển Công nghệ cao, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

                             Giảng viên - Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

Quá trình đào tạo

06/2006: Kỹ sư Cầu đường - Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội.

2006 - 2017: Thạc sỹ Xây dựng - Đại học Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon, Cộng hòa Pháp.

2007 - 2011: Nghiên cứu sinh - Trung tâm Khoa học các quá trình tự nhiên và công nghiệp (SPIN), Đại học Mỏ quốc gia Saint Etienne, Cộng hòa Pháp.

Công trình nghiên cứu

BÀI BÁO QUỐC TẾ

[1]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot. Influence of the intrinsic characteristics of mortars on their biofouling by pigmented organisms: Comparison between laboratory and field-scale experiments. International Biodeterioration and Biodegradation 86, 2014, p334-342. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2013.10.005)

[2]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot.Avrami’s law based kinetic modeling of colonization of mortar surface by algae Klebsormidium flaccidum. International Biodeterioration and Biodegradation 79, 2013, p73-80. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2012.12.012)

[3]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, E.Garcia-Diaz, O.Devès, B.Ruot. Influence of the intrinsic characteristics of mortars on the biofouling of Klebsormidium flaccidum. International Biodeterioration and Biodegradation 70, 2012, p31-39. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2011.10.017)

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

[1]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot. An in-situ and laboratory study of  the effect of the intrinsic properties of mortars on their potential bioreceptivity. Proceeding of XIII International Conference on Durability of Building Materials and Components  2014, Sep 2-5, Sao Paulo, Brasil.

[2]. A.Govin, T.H.Tran, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot. Ability in biofouling by Klebsormidium flaccidum of mortars: Influence of the intrinsic characteristics. Proceeding of International Conference on Concrete Sustainability 2013, May 27-29, Tokyo, Japan.

[3]. T.H. Tran, D.Q. Dao. Influence des caractéristiques physico-chimiques d’un mortier sur sa bio-réceptivité par l’algue Klebsormidium flaccidum. Proceeding of Conference franco-vietnamienne "Chimie et Materiaux pour un environment durable" 2013, June 20-21, Danang, Vietnam.

 [4]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot. Influence des caractéristiques intrinsèques d’un enduit minéral de façade sur son encrassement biologique. Proceeding of Materials 2010, Octobre 18-22, 2010, Nantes, France.

[5]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, B.Ruot. Influence of the characteristics of a mineral rendering on its ability to resist to the biofouling. Proceeding of 2nd MEDACHS “Marine Environment Damage to Coastal and Historical Structures”, April 28-30, 2010, La Rochelle, France. 

 [6]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, B.Ruot. Influence des caractéristiques intrinsèques d’un mortier sur son encrassement biologiqueXth Workshop on Biodeterioration of Materials, Novembre 08-09, 2010, Douai, France. (Poster)