Đề tài

Trang chủ / Đề tài

Năm công bố

Nhóm ngành

Sinh tổng hợp và tối ưu hoá sản xuất hai hợp chất flavonoid glycosides bằng thuật toán quy hoạch thực nghiệm thống kê (Ma trận Plackett-Burman và Đáp ứng bề mặt chỉ tiêu)

Đọc thêm

Phát triển hệ thống kép sinh tổng hợp một số hợp chất phenol glycoside ở vi khuẩn E. coli cải biến di truyền

Đọc thêm

Dịch tễ học phân tử của một số loại virus viêm gan ở khu vực miền Trung, Việt Nam

Đọc thêm

Các tính chất cơ nhiệt và tính chất truyền dẫn điện của sắt và các hợp kim trên nền sắt dưới áp suất cao

Đọc thêm

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của sắt với các pha cấu trúc khác nhau dưới áp suất cao

Đọc thêm

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các hợp chất tự nhiên sử dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại và chất chống oxi hóa bằng phương pháp hóa tính toán

Đọc thêm

Xác định chức năng và cơ chế điều hòa của một số gen biểu hiện ở vi khuẩn Bacillus licheniformis trong điều kiện đói phosphate, nhằm ứng dụng trong việc xây dựng hệ biểu hiện điều hòa bằng dinh dưỡng

Đọc thêm

Ảnh hưởng của biến dạng Peierls lên tính chất truyền dẫn của graphene nanoribbon

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Đọc thêm

Nghiên cứu bản chất của tính sắt điện, trạng thái trật tự từ và tương quan từ-điện trong các vật liệu đa pha điện từ dưới áp suất cao

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Ngọc Toàn

Đọc thêm

Nghiên cứu bản chất của tính sắt điện, trạng thái trật tự từ và tương quan từ-điện trong các vật liệu đa pha điện từ dưới áp suất cao

Đọc thêm

Đường cong nóng chảy và các cumulant phổ EXAFS của các hệ vật liệu dưới áp suất cao

Đề tài NAFOSTED “Đường cong nóng chảy và các cumulant phổ EXAFS của các hệ vật liệu dưới áp suất cao”; Mã số 103.02-2012.06; Giai đoạn 2013-2015.

Đọc thêm

Nghiên Cứu Tách, Nhận Dạng Và Theo Dõi Tư Thế Của Người Từ Một Chuỗi Ảnh Chiều Sâu Mà Không Cần Huấn Luyện Trước

Đặng Việt Hùng - Tham gia làm thành viên nghiên cứu chính.

Đọc thêm

Tính chất điện tử của ống nano carbon zigzag biến dạng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Đọc thêm