Dự án hợp tác Quốc tế

Trang chủ / Đề tài / Dự án hợp tác Quốc tế

Năm công bố

Nhóm ngành

Sinh tổng hợp và tối ưu hoá sản xuất hai hợp chất flavonoid glycosides bằng thuật toán quy hoạch thực nghiệm thống kê (Ma trận Plackett-Burman và Đáp ứng bề mặt chỉ tiêu)

Đọc thêm