Giới thiệu

Trang chủ / Giới thiệu / Mục tiêu, Chức năng, Nhiệm vụ

Mục tiêu, Chức năng, Nhiệm vụ

1. Mục tiêu

- Từng bước xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao thành một cơ quan nghiên cứu có uy tín ở trong nước và quốc tế, với mục tiêu không chỉ nâng cao năng lực công bố quốc tế trong các nghiên cứu cơ bản mà còn đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các lợi thế của khu vực miền Trung và Tây Nguyên rất giàu tiềm năng này.

- Tăng cường công tác giảng dạy đại học và sau đại học, có đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường.

2. Chức năng

2.1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

- Viện đóng vai trò đầu tầu trong nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao như các công bố khoa học đạt trình độ quốc tế, các sáng chế và giải pháp hữu ích được nhà nước bảo hộ.

- Đẩy mạnh tiếp thu thành tựu khoa học và công nghệ trên thế giới, phát huy năng lực khoa học và công nghệ nội tại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tiềm lực khoa học và công nghệ trong nước.

2.2. Đào tạo đại học và sau đại học

- Đóng góp hiệu quả trong công tác giảng dạy nói chung, đặc biệt giữ vai trò chủ chốt trong công tác giảng dạy sau đại học thuộc các lĩnh vực chuyên môn của viện. Các hướng chuyên ngành của viện phấn đấu sớm mở các ngành đào tạo sau đại học.

- Viện là cơ sở khoa học để các cán bộ từ các khoa đến phối hợp triển khai các nghiên cứu khoa học nhằm mục tiêu mở rộng và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong toàn trường.
- Tổ chức các nhóm nghiên cứu khoa học, các hội nghị khoa học chuyên ngành. Phối hợp với các khoa tổ chức hội nghị khoa học của giảng viên và sinh viên hàng năm.

2.3. Hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế

- Xây dựng các đề tài, dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

- Mời chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc tại Viện.

- Cử cán bộ tham gia các khóa trao đổi khoa học ngắn hạn ở các nước có nền khoa học và công nghệ phát triển.

2.4. Phát triển sản phẩm và triển khai ứng dụng

- Phát triển và thương mại hóa các sản phẩm từ các kết quả nghiên cứu ứng dụng.

- Khai thác các tiềm năng và lợi thế của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ hữu ích phục vụ cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

3. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho nhà trường xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn về công tác nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động NCKH của viện và của nhà trường.

- Đẩy mạnh xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh cả về năng lực chuyên môn, nhân sự và cơ sở vật chất.