Đề tài Nafosted

Phát triển hệ thống kép sinh tổng hợp một số hợp chất phenol glycoside ở vi khuẩn E. coli cải biến di truyền

Các tin khác