Thông tin khoa học

Giá trị chẩn đoán tiềm năng của microRNA huyết thanh đối với 19 loại ung thư

Giá trị chẩn đoán tiềm năng của microRNA huyết thanh đối với 19 loại ung thư

Tác giả liên hệ TS. Đinh Phong Sơn - Tạp chí Q2 ISI/IF 4.4

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ hai trên toàn thế giới, gây ra gần 10 triệu ca tử vong vào năm 2020. Những ca tử vong này một phần là do chẩn đoán muộn dẫn đến trì hoãn điều trị. Vì vậy, các phương pháp chẩn đoán mới là cần thiết để nâng cao độ chính xác của việc phát hiện ung thư không xâm lấn. Nghiên cứu hiện tại đã phát triển công cụ dấu ấn phân tử trong huyết thanh dựa trên microRNA (miRNA) để phát hiện nhiều loại bệnh lý ung thư. Nghiên cứu bao gồm 61.019 mẫu huyết thanh từ 19 loại ung thư khác nhau. Mô hình dự đoán miRNA đã được thiết lập thông qua phân tích tin sinh học của các mẫu huyết thanh từ các bệnh lý ung thư khác nhau và kết quả qRT-PCR từ các nghiên cứu trong PubMed phù hợp với tiêu chí phân tích. Phần mềm R v.4.1.1 với gói phân tích dữ liệu limma đã được sử dụng cho chuỗi dữ liệu đơn, batchNormalize và RobustRankAggreg được sử dụng để dự đoán những thay đổi biểu hiện miRNA trong nhiều bộ dữ liệu. Các phân tích GO và KEGG cho thấy những miRNA này đóng vai trò trong các con đường truyền tín hiệu sinh học liên quan đến ung thư. Cuối cùng, khả năng chẩn đoán của các dấu ấn sinh học miRNA này được đánh giá bằng cách sử dụng phân tích diện tích dưới đường cong. Nghiên cứu dự đoán rằng 7 miRNA được biểu hiện tăng và 10 miRNA biểu hiện giảm đáng kể ở 19 bệnh lý ung thư khác nhau. Một số miRNA cho thấy biểu hiện khác biệt đáng kể ở một loại ung thư cụ thể. Ngoài ra, các gen hạ lưu được điều chỉnh bởi miRNA tập trung vào nhiều con đường truyền tín hiệu phân tử liên quan đến ung thư. Trong bài này, chúng tôi tóm tắt sự hiểu biết hiện tại về miRNA trong các bệnh ung thư khác nhau, đặc biệt tập trung vào tiềm năng của chúng như là dấu ấn sinh học chẩn đoán không xâm lấn trong tương lai. Điểm nhấn là khả năng đạt được độ chính xác cao và tiết kiệm chi phí so với các dấu ấn sinh học thông thường.

thông tin bài báo :https://www.tandfonline.com/eprint/XG7VZP5WKKAY7DZRIBRB/full?target=10.1080%2F07391102.2024.2328744&fbclid=IwAR3e0JnAguYPpgZ8cdQ16jkt9bgmSuWdb8YLpSs1ZsGupJVG85fVhVvdt9g

Các tin khác