Xây dựng, Cơ học và vật liệu

Hướng nghiên cứu

1. Cơ học tính toán: tính toán và phân tích các bài toán cơ học như dao
động, ổn định, truyền nhiệt, tương tác cơ - nhiệt - điện


2. Cơ học kết cấu: phát triển lý thuyết kết cấu, phân tích và điều khiển kết
cấu thông minh, tối ưu hóa kết cấu


3. Cơ học phá hủy và mỏi: mô phỏng và thực nghiệm


4. Vật liệu: truyền sóng trong vật liệu, mô phỏng và đồng nhất hóa vật liệu,
vật liệu xây dựng, tương tác vật liệu xây dựng  -  vi sinh vật, vật liệu
composite, vật liệu áp điện


5. Quản lý xây dựng, trí thông minh nhân tạo và tối ưu hóa trong xây dựng

 

Các tin khác