Xây dựng, Cơ học và vật liệu

Nhân sự

1. TS. Hoàng Nhật Đức (Giám đốc TT)

ird.duytan.edu.vn/vi-vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/can-bo/hoang-nhat-duc/

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý xây dựng, Trí tuệ nhân tạo, Tối ưu hóa.

2. TS. Trần Thu Hiền       

http://ird.duytan.edu.vn/vi-vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/can-bo/tran-thu-hien/

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học, Vật liệu xây dựng

3. TS. Trần Xuân Linh   

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học, Phần tử hữu hạn

4. TS. Nguyễn Thế Dương

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học, Phần tử hữu hạn

http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/gioi-thieu/doi-ngu-giang-vien/lanh-dao-khoa/ts-nguyen-the-duong/

5. TS. Vũ Duy Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học, Phần tử hữu hạn

http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/gioi-thieu/doi-ngu-giang-vien/bo-mon-ky-thuat-co-so/ts-vu-duy-thang/

6. TS. Nguyễn Chiến Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học, Phần tử hữu hạn

http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/gioi-thieu/doi-ngu-giang-vien/bo-mon-cong-nghe-xay-dung/ts-nguyen-chien-thang/

                 

Các tin khác