Đề tài Nafosted

Các tính chất cơ nhiệt và tính chất truyền dẫn điện của sắt và các hợp kim trên nền sắt dưới áp suất cao

Tên đề tài: Các tính chất cơ nhiệt và tính chất truyền dẫn điện của sắt và  các hợp kim trên nền sắt dưới áp suất cao

Mã số: 103.01-2017.343

Thời gian thực hiện: 08/2018 - 08/2020

Đơn vị tài trợ: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hồ Khắc Hiếu

Đơn vị chủ trì: Đại học Duy Tân

Đề tài đang thực hiện

Các tin khác