Cán bộ

Quá trình công tác

5/2017 - Hiện tại: Nghiên cứu viên - Giảng viên, Trung tâm Hóa học tiên tiến, Đại học Duy Tân.

Quá trình đào tạo

2017: Tiến sĩ Hóa học Hữu cơ, Đại học Vinh, Việt Nam

2010: Cử nhân Sư phạm, Đại học Vinh, Việt Nam

Công trình nghiên cứu

 

[1] Thang, T. D., Luu, H. V., Hung, N. H., Dai, D. N., & Ogunwande, I. A. (2016). Constituents of Essential Oils From Three Species of Fissistigma Genus From Vietnam. Chemistry of Natural Compounds, 52(1), 155-158.

[2] Thang, T. D., Hung, N. H., Dung, D. M., Dai, D. N., & Ogunwande, I. A. (2015). Volatile terpenes from essential oils of selected medicinal plants grown in Vietnam forest reserves. Journal of herbs, spices & medicinal plants, 21(4), 426-437.

[3] Thang, T. D., Kuo, P. C., Ngoc, N. T. B., Hwang, T. L., Yang, M. L., Ta, S. H., Lee, E.J., Kuo, D.H., Hung, N.H., Tuan, N.N., Wu, T. S. (2015). Chemical Constituents from the Fruiting Bodies of Hexagonia apiaria and Their Anti-inflammatory Activity. Journal of natural products, 78(11), 2552-2558.

[4] Thang, T. D., Luu, H. V., Dung, V. C., Tuan, N. N., Hung, N. H., Dai, D. N., & Ogunwande, I. A. (2014). Chemical constituents of essential oils from the leaves and stem barks of four Vietnamese species of Fissistigma (Annonaceae). Natural product research, 28(3), 174-184.

[5] Dai, D. N., Huong, L. T., Hung, N. H., Thang, T. D., & Ogunwande, I. A. (2014). Chemical Compositions of Essential Oils of Selected Medicinal Plants from Thùa Thiên-Huế Province, Vietnam. Journal of herbs, spices & medicinal plants20(3), 269-281.

[6] Thang, T. D., Luu, H. V., Tuan, N. N., Hung, N. H., Dai, D. N., & Ogunwande, I. A. (2014). Constituents of essential oils from the leaves and stem barks of Uvaria rufa and Uvaria cordata (Annonaceae) from Vietnam. Journal of Essential Oil Bearing Plants17(3), 427-434.

[7] Hung, N. H., Dai, D. N., Dung, D. M., Giang, T. T. B., Thang, T. D., & Ogunwande, I. A. (2014). Chemical composition of essential oils of. Artabotrys petelotii, 1105-1111.

[8] Hung, N. H., Dai, D. N., Dung, D. M., Giang, T. T., Thang, T. D., & Ogunwande, I. A. (2014). Chemical composition of essential oils of Artabotrys petelotii Merr., Artabotrys intermedius Hassk., and Artabotrys harmandii Finet & Gagnep.(Annonaceae) from Vietnam. Journal of Essential Oil Bearing Plants17(6), 1105-1111.

[9] Thang, T. D., Kuo, P. C., Huang, G. J., Hung, N. H., Huang, B. S., Yang, M. L., ... & Wu, T. S. (2013). Chemical constituents from the leaves of Annona reticulata and their inhibitory effects on NO production. Molecules, 18(4), 4477-4486.